Legislatie completa cu privire la unitatile protejate si instructiuni contabile utile despre acestea

Iata acum toate actele normative privind functionarea unei intreprinderi sociale tip unitate protejata si colaborarea cu aceasta. Aveti mai jos legislatia completa….

Este vorba de:

 1. Legea 448 / 2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 2. HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a Legii 448

 3. OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448

 4. Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006

 5. Legea 207 / 2009 pentru aprobarea OUG 86 / 2008 pentru modificarea Legii 448 / 2006

 6. HG 89 / 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

 7. Ordinul 1372/29.09.2010, al Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676/5.X.2010

Legea 207 este un mare succes al organizatiei noastre deoarece noi am fost initiatorii si singurii promotori ai proiectului de lege… Multumim Parlamentului Romaniei care a inteles exact demersul nostru, acela de a ajuta cat mai multe persoane cu handicap!

Pentru a va facilita parcurgerea textelor, va prezentam mai jos doar extrasele de lege care fac referire la unitatile protejate:

       1. Legea 448 / 2006 republicata:

 • Art. 78. – (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.

 • (2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

 • (3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

  – a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

  –   b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

         2. HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a legii 448:

 • Art. 43. – În sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate se realizează lunar în baza unui contract, însoţit de factură şi de dovada plăţii.

 • Art. 44. – Sunt considerate unităţi protejate, în sensul legii:

  –  a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi organizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

  –  b) secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul ONG (organizaţiilor neguvernamentale), care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate;

3. OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448:

 • Articolul 78 alineatul (3), litera b) din legea 448 va avea urmatorul cuprins: lit. „b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a).”

          4. Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006

 • Art. 1. – Suma datorată de autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, sau achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, se declară la poziţia 25 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu completările ulterioare.

 • Art. 2. – (1) Numărul de angajaţi care se ia în calcul este numărul mediu de angajaţi din lună. (2) Se determină numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. (3) Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă vor fi incluşi în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă.

 • Art. 3. – Procentul de 4% rezultat conform legii va fi un număr format din două zecimale, care se va înmulţi cu 50% din
  salariul minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului în vigoare în luna pentru care se plăteşte.

 • Art. 4. – Achiziţionarea produselor de la unităţile protejate poate fi parţială, existând posibilitatea plăţii doar a sumei neacoperite până la cea stabilită potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Art. 5. – În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenţa de sumă.

 • Art. 6. – În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate potrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar diferenţa în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării de plată.

 • Art. 7. – În contextul încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se înţelege şi persoana invalidă gradul III.

         5. Legea 207 din 10 iunie 2009:

„Articolul 78 alineatul (3), litera b) din legea 448/2006 republicata va avea următorul cuprins:

b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit.a).

Alin. (4.1) Excepţie fac unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap care pot desfaşura şi activităţi de vânzări /intermedieri, cu condiţia ca minim 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socio-profesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentarii unui raport financiar la fiecare început de an, din care sa reiasă cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitea comercială.“

Iata acum informatii si recomandari privind inregistrarea in contabilitate a colaborarii cu unitatea noastra protejata:

Important
Veti declara cu ajutorul formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ urmatoarele: 1. suma datorata bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu ati angajat persoane cu handicap; 2. suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizata pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat. 3. In cazul in care ati optat pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ se va completa astfel:

1. in situatia in care valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in luna de raportare nu exista obligatia declararii pozitiei 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“;
2. in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mica decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, in luna de raportare, la pozitia 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“ se declara diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;
3. in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mare decat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, pozitia 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“ nu se declara in luna de raportare, iar diferenta de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata.

Cum stabiliti numarul de salariati la care trebuie sa va raportati?

Numarul de angajati pe care trebuie sa-l luati in calcul este numarul mediu de angajati din luna.

Numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna il determinati ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, impartita la numarul total de zile calendaristice.

In efectivele zilnice veti include si:

1. zilele de repaus saptamanal;
2. zilele de sarbatori legale;
3. alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza.
Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala vor fi luate in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.

In efectivele zilnice nu vor fi inclusi:

1. salariatii aflati in concediu fara plata;
2. salariatii aflati in greva;
3. salariatii detasati la lucru in strainatate;
4. salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate.

Important
Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.

Procentul de 4% aplicat asupra numarului mediu de salariati astfel calculat va fi un numar format din doua zecimale pe care il veti inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara.

Se pot combina obligatiile alternative?

Puteti achizitiona produse de la unitati protejate doar partial, existand posibilitatea platii doar a sumei neacoperite.

In situatia in care achizitionati produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, veti datora bugetului de stat diferenta de suma.

In situatia in care achizitionati produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, nu datorati nicio suma bugetului de stat.

Diferenta in plus o veti reporta in luna urmatoare, in sensul diminuarii sumei de plata.

Concluzie
Sumele datorate bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu ati angajat persoane cu handicap, precum si suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizata pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat o veti declara Fiscului cu ajutorul formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ la pozitia 25 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“.

Acte normative aplicabile:
Art. 78 alin. (2) si (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Art. 1-7 din Instructiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin Ordinul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008
Art. I pct. 3 din Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.809/2008 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Rezumat preluat si adaptat din newsletterul Info News fiscalitatea

Necunoasterea legislatiei privind persoanele cu dizabilitati… un handicap pentru afacerea dvs.!

Putem sustine oare ca suntem egali? Cu siguranta, nu. Ne nastem diferiti si traim diferit, in functie de harurile cu care am fost inzestrati. Inegalitatea este o realitate de zi cu zi cu care invatam sa traim. Probabil ca una dintre cele mai acute si vizibile forme ale inegalitatii este handicapul.

Conform legii, persoanele cu handicap sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale.

Temei legal
Cum gestionam aceasta realitate astazi? Suntem oare pregatiti sa ridicam societatea romaneasca la acel nivel de civilizatie care sa permita tuturor cetatenilor ei sansa unui trai decent? Sa analizam impreuna aceasta problema din perspectiva unei legislatii cu scopuri nobile, dar mijloace reprobabile.

Valorile unui stat social cu apartenenta europeana ne dau in prezent iluzia unei protectii in fata inegalitatii. In aceasta linie se inscrie si recenta legislatie privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap care face obiectul Legii nr. 448/2006, republicata in M.Of. nr. 1 din 03.01.2008, act normativ in aplicarea caruia s-au emis Norme Metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, publicata in M.Of. nr. 233 din 4 aprilie 2007.

Dincolo de masurile sociale reglementate de acest act normativ, care vizeaza sprijinul direct acordat persoanelor cu handicap, sunt stabilite si o serie de parghii juridice si financiare pentru asigurarea insertiei sociale si valorizarii muncii persoanelor cu handicap.

Atentie!
Intrucat inertia sociala si profesionala este considerabila in societatea romaneasca, legislatia-cadru instituie o serie de obligatii privind angajarea persoanelor cu handicap. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 republicata, autoritatile si institutiile publice, respectiv persoanele juridice din domeniul  public sau privat care au cel putin 50 de angajati, cu exceptia institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

Angajarea persoanelor cu handicap in munca se realizeaza fie direct pe piata libera a muncii, fie in cadrul unor unitati protejate autorizate potrivit Legii nr. 448/2006, republicata.

Ce sunt unitatile protejate autorizate?

Unitatile protejate pot fi infiintate si autorizate de catre persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, care indeplinesc urmatoarele conditii:

* sunt operatori economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;

* sunt sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap;

* sunt persoane fizice cu handicap autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati economice independente, inclusiv asociatii familiale care au in componenta o persoana cu handicap.

Beneficiile de ordin fiscal obtinute de unitatile protejate autorizate potrivit legii sunt urmatoarele:

* scutirea de plata a taxelor de autorizare la infiintare si de reautorizare;
* scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau amenajarea locurilor de munca protejate, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal;
* alte drepturi si facilitati acordate de autoritatile administratiei publice locale, finantate din fondurile proprii ale acestora.

Concluzie
Ordinul nr. 60/23.04.2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate, publicat in M.Of. nr. 291/03.05.2007, nu stabileste limitari ale domeniului de activitate al unitatilor protejate. La o analiza sumara a unitatilor protejate autorizate aflate pe site-ul ANPH, numarul acestora este impresionant la prima vedere.

Spre exemplu, aceeasi unitate protejata ofera servicii comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie, activitati de studiere a pietei de sondaj, activitati de secretariat si traducere, selectia si plasarea fortei de munca, servicii prestate in principal intreprinderilor, consultanta pentru afaceri si management, chiar si productie de utilaje industriale.

In astfel de situatii, angajarea persoanelor cu handicap este de regula una fictiva, fenomenul nefiind generat din ratiuni de ordin social si umanitar, ci datorita evaziunii fiscale legale. Metodele de optimizare fiscala de acest gen sunt cel mai adesea practicate in cadrul holding-urilor, unitatile protejate fiind doar simple paravane ale unor afaceri profitabile.

Activitatea profesionala a persoanelor cu handicap

Exigentele normative specifice privind angajarea persoanelor cu handicap se cantoneaza nu numai in zona de asigurare a protectiei muncii, dar si in ce priveste protectia sociala la locul de munca, urmarind eliminarea unor practici abuzive din partea angajatorului.
Indiferent de statutul legal al angajatorului, insertia profesionala a persoanelor cu handicap se realizeaza prin asigurarea finantarii din bugetul asigurarilor pentru somaj a unor cursuri de formare profesionala si prin consiliere specializata in perioada prealabila angajarii, precum si in perioada de proba.

Atentie!
Odata realizata insertia profesionala, persoana cu handicap beneficiaza de o adaptare rezonabila la locul de munca, in acest sens fiind reglementata o perioada de proba la angajare de cel putin 45 de zile lucratoare.

Asa cum observam, reglementarea Legii nr. 448/2006 se afla in partiala contradictie cu prevederile art. 31 alin. (2) din Codul muncii, care statueaza o perioada de proba maxima de 30 de zile calendaristice, ca modalitate exclusiva de verificare a aptitudinilor profesionale ale persoanei cu handicap.

Analizand raportul juridic existent intre legea speciala (Legea nr. 448/2006) si legea generala (Codul muncii) in materia incadrarii persoanelor cu handicap, apreciem ca, in prezent, verificarea aptitudinilor profesionale pentru aceasta categorie de angajati se face in mod exclusiv in cadrul unei perioade de proba de cel mult 45 de zile lucratoare.

Atentie!
Daca angajarea presupune o acomodare indelungata cu caracteristicile locului de munca, prin simetrie, si incetarea raportului de munca trebuie sa permita salariatului cu handicap o readaptare la statutul de persoana in cautarea unui loc de munca.

Astfel, preavizul acordat salariatului cu handicap este de minimum 30 de zile lucratoare in cazul desfacerii contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile salariatului.

Sub aspectul timpului de munca si de odihna, salariatul cu handicap are posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, daca beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens. Totodata acesta are dreptul anual la un concediu de odihna suplimentar de 3 zile (art. 142 din Codul muncii), iar in cazul salariatului nevazator de 6 zile (art. 57 din CCMUNN pe anii 2007-2010).

Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiaza din partea angajatorului de transportul la si de la domiciliu al materiilor prime si materialelor necesare in activitate, precum si al produselor finite realizate, reglementare in acord cu prevederile art. 106 lit. c) din Codul muncii.

Din punct de vedere fiscal,  persoanele cu handicap grav sau accentuat certificat de comisiile de evaluare beneficiaza de scutirea la plata impozitului pe salariu aferent functiei de baza, in conformitate cu dispozitiile art. 83 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 448/2006, republicata si art. 55 alin. (4) lit. k1) din Codul fiscal.

Va recomandam:
Din perspectiva diversitatii activitatilor din economia nationala, nu toti angajatorii pot utiliza eficient forta de munca oferita de persoanele cu handicap. Prin urmare, angajatorii care nu indeplinesc obligatia legala aratata mai sus pot opta pentru indeplinirea uneia dintre obligatiile alternative, in conditiile art. 78 alin. (3) lit. a)-b) din lege:
* angajatorii care nu isi indeplinesc obligatia de incadrarea a persoanelor cu handicap, pot opta pentru plata lunara catre bugetul de stat a unei sume reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

* o alta optiune consta in achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neindeplinirea obligatiei de incadrare a persoanelor cu handicap. Achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate se realizeaza lunar in baza unui contract, insotit de factura si de dovada platii.

Sanctiune
Neindeplinirea in mod alternativ a obligatiilor prevazute de art. 78 din Legea nr. 448/2006 republicata, se sanctioneaza de catre inspectorii de munca cu amenda contraventionala de la 15.000 lei la 20.000 lei.

Avantajele de natura fiscala acordate in urma incadrarii persoanelor cu handicap

Angajatorii persoanelor cu handicap, indiferent de statutul legal, beneficiaza de urmatoarele drepturi si facilitati de natura fiscala:

* deducerea la calculul profitului impozabil a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;

* deducerea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap care presteaza activitatea profesionala in conditiile art. 106 din Codul muncii;

* decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala a persoanelor cu handicap;

* acordarea unei subventii in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Atentie!
Subventionarea locurilor de munca ocupate de persoanele cu handicap ii vizeaza exclusiv pe angajatorii care nu au obligatia incadrarii in munca a acestora, potrivit Legii nr. 448/2006.

Prin urmare, daca aveti sub 50 de angajati, doriti incadrarea unor persoane cu handicap pe durata nedeterminata si va asumati obligatia de a mentine in activitate persoanele respective pe o durata de cel putin 2 ani, aveti posibilitatea de a incheia o conventie cu AOFM, in baza careia veti beneficia timp de 12 luni de urmatoarele subventii din bugetul asigurarilor pentru somaj:

* o subventie lunara acordata timp de 12 luni din bugetul asigurarilor pentru somaj, in valoarea unui salariu minim brut pe tara garantat in plata;

* subventionarea lunara a contributiei de somaj a angajatorului aferenta locurilor de munca ocupate de persoanele cu handicap incadrate timp de 12 luni (1% din salariu in perioada ianuarie – noiembrie 2008, respectiv 0,5% incepand cu luna decembrie).

Valoarea subventiei astfel acordate nu poate depasi 60% din costurile salariale ale angajatorului aferente persoanelor cu handicap, pe o perioada de 1 an de la data angajarii.

Preluare din www.legislatiamuncii.ro
Autor: Cristina Cristescu, text din Revista Romana de Legislatia Muncii

IN ATENTIA CELOR CARE PREIAU TEXTELE NOASTRE: AVETI BUNUL SIMT SI PRECIZATI SURSA, DACA TOT NU SUNTETI IN STARE SA SCRIETI SINGURI CATEVA RANDURI!